You are here
Home > การพนันและเสี่ยงโชค > การพนันออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การพนันออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การที่เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

สำหรับข้อเสียที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ คือ กลุ่มเด็กหรือเยาวชนจะสามารถเล่นพนันหรือเกมเสี่ยงโชคได้ง่ายขึ้น กรณีนี้น่าจะส่งผลเสียหรือเป็นผลด้านลบหลายด้าน เช่น พัฒนาการด้านระดับสติปัญญา พฤติกรรมหรือภาวะทางอารมณ์และอาจส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิเช่น ปัญหาหนี้สิน หน้าที่การงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการก่ออาชญากรรม การเข้าไปข้องเกี่ยวในธุรกิจผิดกฎหมาย การฟอกเงิน ปัญหายาเสพติด

จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การพนันในประเทศไทยพบว่า ยังไม่มีการศึกษาหรือสำรวจข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับมูลค่าการพนันออนไลน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยบางเรื่องก็มีข้อมูลที่ไม่มากพอที่จะนำใช้ในการวิเคราะห์หรือประเมินเป็นตัวเลขข้อมูลทางสถิติได้ อย่างไรก็ดีข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้สำรวจข้อมูลและประมาณการณ์จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่ามีจำนวนมากถึง 21 ล้านคน และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มนิยมการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ ดังนั้นกลุ่มผู้เล่นพนันออนไลน์จึงเป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาประชากรที่อยู่วัยทำงานที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ

การพนันออนไลน์ในปัจจุบันมีช่องทางโฆษณาเชิญชวนให้คนทั่วไปเข้าเล่นพนันออนไลน์ พนันอย่างเปิดเผยผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ กีฬา นิตยสารอย่างเปิดเผยที่มีการวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกทั่วไป การโฆษณาทางเว็บไซต์หรือสื่อ social media ต่าง ๆ ข้อน่ากังวลคือ มีรายงานวิจัยที่ระบุว่ากลุ่มประชากรที่นิยมเล่นการพนันฟุตบอลคือ กลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาและประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและมีเงินหมุนเวียนราวหมื่นหมื่นล้านบาทต่อปี

กฎหมายและนโยบายการพนันของไทยรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาย้อนหลังไปในยุคที่เริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อราว  10 ปีก่อน รัฐบาลในยุคปัจจุบันก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แต่อย่างใด ยังไม่พบว่ามีหน่วยงานใดที่เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ ทำให้มีการปล่อยปละละเลยให้มีเว็บพนันแพร่หลายเป็นจำนวนมาก

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ผู้ประกอบธุรกิจพนันออนไลน์และผู้ที่ดูแลเว็บไซต์หรือสื่อ social medial ต่าง ๆ

หากมีการชักชวนให้มีการเล่นการพนันจะมีความผิดฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นพนัน ซึ่งมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างชัดเจน กลุ่มธุรกิจหรือบุคคลที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือให้มีการโฆษณาเว็บพนัน ก็ถือว่ามีความผิดในลักษณะเดียวกัน  กฎหมายอีกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายนี้สามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้

 

ใส่ความเห็น

Top